Ανοιχτή Αγκαλιά

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
W3.CSS

 

Home Ο Σύλλογος Νομοθεσία Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80% 

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80% 

 

Θέμα: Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με την οποία, καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%   


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. 43574/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2360/20-09-2013), με την οποία, καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα ( 80%) τοις εκατό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α., παρέχεται το δικαίωμα στους πολίτες τρίτων χωρών, που συνοδεύουν Έλληνες πολίτες  με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση  ή  αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, να υποβάλουν αίτηση αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής στην κατηγορία  Ν.3386/2005 – Χορήγηση - ΚΥΑ 43574 . Η ισχύς της άδειας διαμονής είναι ετήσια και ανανεώνεται για έναν από τους λόγους του νόμου.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι, απαιτείται απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας του Έλληνα Εργοδότη από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας και  υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή των οικείων του, επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, ότι ο πολίτης τρίτης  χώρας παρέχει τις υπηρεσίες του ως σύνοδός του, τουλάχιστον ένα έτος πριν από την δημοσίευση της Κ.Υ.Α., δηλαδή πριν από τις 20 Σεπτεμβρίου 2012. Οι εργοδότες που εντάσσονται στο  εν λόγω ρυθμιστικό πεδίο, δεν διώκονται, ούτε επιβάλλονται σε αυτούς οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 3, 4 κυρώσεις. Η ισχύς των ρυθμίσεων εκτείνεται για διάστημα έξι μηνών από τη δημοσίευση, δηλαδή μέχρι τις 20.03.2013.


Στη συνέχεια του εγγράφου θα βρείτε την ΚΥΑ.

Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 43574/13.9.2013

Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/2005, πολιτών τρίτων χωρών, συνοδών Ελλήνων πολιτών με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό

Αριθ. οικ. 43574/2013

(ΦΕΚ Β' 2360/20-09-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 90 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄),  Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια .

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005  Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα  (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Την αριθ. Υ305/1−7−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού  Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου  (ΦΕΚ 1628 Β΄).

4. Την αριθ. 22365/97/5.7.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλειου Κεγκέρογλου  (ΦΕΚ 1667 Β΄).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για εργασία σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται στη χώρα, ως συνοδοί ατόμου με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό, επί ένα τουλάχιστον έτος πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, εφόσον:

α) Το πρόσωπο στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες του πολίτη τρίτης χώρας είναι αποδεδειγμένα άτομο με τετραπληγία, παραπληγία, νοητική στέρηση ή αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα (80%) τοις εκατό.

β) Το άτομο με αναπηρία, οι οικείοι του ή ο δικαστικός συμπαραστάτης του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνάψουν σύμβαση εργασίας με τον πολίτη τρίτης χώρας, τηρουμένων των όρων της εργατικής νομοθεσίας.

γ) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του πολίτη τρίτης χώρας λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Άρθρο 2
Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής

1. Ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει, να υποβάλει αίτηση, στην αρμόδια υπηρεσία, για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εργασία, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Έντυπο αίτησης

• Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν

• Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας εν ισχύ.

• Αντίγραφο απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και ιατρική γνωμάτευση ότι το άτομο χρήζει βοηθείας και συμπαραστάσεως ετέρου προσώπου ή αντίγραφο απόφασης χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας ή τετραπληγίας.

• Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του Έλληνα, ή των οικείων του, ότι ο πολίτης τρίτης χώρας παρέχει υπηρεσίες, ως συνοδός του, επί ένα τουλάχιστον έτος πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και δεν απασχολεί άλλο πρόσωπο τρίτης χώρας ως συνοδό.

• Σύμβαση εργασίας από την οποία θα προκύπτει ότι ο πολίτης τρίτης χώρας αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Η ισχύς της σύμβασης τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της χορήγησης βεβαίωσης τύπου Α΄.

• Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

• Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005.

2. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής ο ενδιαφερόμενος, οφείλει, δύο μήνες πριν τη λήξη της, να υποβάλλει αίτηση, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, αναλόγως της κατηγορίας της άδειας διαμονής που επιθυμεί.

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις

1. Η ισχύς της άδειας διαμονής είναι ετήσια και η εκάστοτε ανανέωσή της διετής. Δεν επιτρέπεται μεταβολή εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής.

2. Ο εργοδότης δύναται να υποβάλλει αίτηση για ένα μόνο πρόσωπο, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας.

3. Ο εργοδότης που εντάσσεται στο ρυθμιστικό πεδίο της παρούσας, δεν διώκεται ούτε επιβάλλονται σ’ αυτόν οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 3, 4 του ν.3386/2005, όπως ισχύει, κυρώσεις.

4. Οι πολίτες τρίτων χωρών που εντάσσονται στο ρυθμιστικό πεδίο της παρούσας απαλλάσσονται από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 του άρθρου 86 του ν. 3386/2005 κυρώσεις.

5. Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

 

Χορηγοί

Οι κατασκηνώσεις μαςΣήμερα έχουμε

Συνεντευξη Του Προεδρου

WebΑνοιχτή Αγκαλιά

Ο Καιρός

To τραγούδι μας